18 February 2013

Tatak Nars!

Hindi ko alam kung ano ang angkop na tawag sa mga bagay na ito sa larawan. Ang alam ko ang mga ito ay selyo o tatak ng isang nars na nakapasa sa pagsusulit ng mga narses. Kalakip sa tatak na ito ang lisensya ng isang rehistradong nars. Ang bagay na ito ay ginagamit sa tuwing may idinodokumento ang rehistradong nars sa kahit anong kanyang ginagawa sa pasyente.

Add caption

No comments: